PHP

Server-side HTML embedded scripting language.

Symfony installation

To install the latest upstream version of Symfony, type:

$ sudo dnf install php-symfony